การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     
         
 

- คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

     
 

- แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๑)

     
 

 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.๒๕๖๕  รอบ ๖ เดือน  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

     
 

- แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

     
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖     
 

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ

     
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

     
 

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

     
 

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา

     
 

 - หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูผาม่าน

     
 

 

     
 

- รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

     
 

 

 - รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562