แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 
 

1.วัดเฉลียงทอง

บ้านเซินเหนือ ม.2 ต.โนนคอม

         วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียงทองใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอภูผาม่านตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้งบ้านเซิน (นายพุ่ม) หรือหลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 (ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง  บ้านเซินเหนือ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่านที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็นต้นแบบของต้นเฉลียงทองจำลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

 

   
 

2.ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ

ที่ตั้ง : บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม

   คณะกรรมการหมู่บ้านเซินใต้ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทภูผาม่านจึงได้เสนอโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต้ขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ชมเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อรักษาไว้และสืบทอดต่อไปโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน และจะทำให้เกิดความรักใคร่หวงแหน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี

 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดกกเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนบริการจัดการโดยชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแผนชุมชนที่ชัดเจนในการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้หลักการร่วมกันและรับผลประโยชน์และเพื่อนการสรรหาคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการ รูปแบบคณะกรรมการตามที่ชุมชนเห็นชอบ โดยผ่านกระบวนการประชาคมเห็นชอบ มีการแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายการผลิตและจำหน่ายสินค้า ฝ่ายการแสดงศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายจำหน่ายอาหารพาแลงซึ่งการดำเนินงาน/โครงการเกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารชุมชน

 

   
 

3.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวัดทุ่งสว่าง

    ที่ตั้ง : วัดทุ่งสว่าง บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม

คณะกรรมการการหมู่บ้านเซินใต้ ได้เห็นความสำคัญของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะใช้เป็นเป็นศูนย์จัดจำหน่ายชุดตรุษไทภูผาม่าน และให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

   
 

4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  ศูนย์/แปลงสาธิตการเรียนรู้และขายายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    ที่ตั้ง : หนองสมอ บ้านโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม

            การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนคอมหมู่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อยู่ติดกับพื้นที่บริเวณหนองสมอที่เป็นแหล่งที่กักเก็บน้ำเพื่อทำการเพราะปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอภูผาม่าน ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลิตผลวางจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลภูผาม่านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยพืชปลอดสาร

 

   
 

5.โนนฝาง สวนพฤษศาสตร์

   ที่ตั้ง : บ้านโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม

            สวนสาธารณะโนนฝาง     เป็นสถานที่พักผ่อนและมีสวนพฤษศาสตร์         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปและในปีงบประมาณนี้จะเน้นการจัดสวนไม้ต่างๆ ในสวนสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูผาม่าน โดยกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสวนเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ได้มีการสัมผัสเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญามีแหล่งศึกษาข้อมูลพืช ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้น้ำ ไม้เลื้อย พืชสมันไพร และไม้ประจำถิ่นอื่นๆ

 

   
 

6.หนองสมอ

 ที่ตั้ง : บ้านโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม

 

            หนองสมอเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่านทิวทัศน์บริเวณโดยรอบมีความสวยงามมีความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

   

Nike Sneakers