เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

  ________________________________________________________________________________________
 

   

 

 

              รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
                            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ส่วนที่ 1คำแถลงงบประมาณ
 -รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ
-,รายละเอียดรายรับ
-รายละเอียดรายจ่าย

 ส่วนที่ 2
- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน ,
- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ,
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ,
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
,- รายงานเทศบัญญัติรายจ่าย

ส่วนที่ 3
-รายงานรายละเอียดรายรับประปา
, -รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปา

  ________________________________________________________________________________________
     

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
        : รายละเอียดคำแถลง
        : รายละเอียดประมาณการรายรับ
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  -เฉพาะกิจการประปา : ประปา

บันทึกหลักการและเหตุผล
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะ การประปา : ประปา

  __________________________________________________________________________________________
 

 

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
        : รายละเอียดคำแถลง
        : รายละเอียดประมาณการรายรับ
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  -เฉพาะกิจการประปา : ประปา

บันทึกหลักการและเหตุผล
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะ การประปา : ประปา
 

________________________________________________________________________________________________

   

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
        : รายละเอียดคำแถลง
        : รายละเอียดประมาณการรายรับ
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
        : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  -เฉพาะกิจการประปา : ประปา

บันทึกหลักการและเหตุผล
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
        : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะ การประปา : ประปา
 
___________________________________________________________________________________
   
 

              รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
                            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ส่วนที่ 1คำแถลงงบประมาณ

2 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ
3 รายละเอียดรายรับ
4 รายละเอียดรายจ่าย
5 ส่วนที่ 2
6 บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
7 บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
9 รายงานประมาณการรายรับ
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
11 รายงานประมาณการรายจ่าย
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
13 รายงานเทศบัญญัติรายจ่าย
14 ส่วนที่ 3
15 รายงานรายละเอียดรายรับประปา
16 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปา
     

ADIDAS