นางหยาดฝน  ไพรทอง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

         
                                                                 
         
  น.ส.ภาสิตา  กล้าทองเพียร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวเกษราภรณ์ คำภาพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ
นางหยาดฝน  ไพรทอง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการ
น.ส.พิชญา  เต็มวงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
       
                                                                                                                                            
               
    นางชนิดาภา  จันทร์พล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
นายเจษฎา  ฤาแรง
เจ้าพนักงานงานทะเบียนฯ ชำนาญงาน 
         
         
  นางสาวอัญชญา  เกตูประกอบ
นิติกร ปฏิบัตการ 
 น.ส.วรพิชชา ตาทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 นางสาววิภา ภูมิจันทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
จ่าเอกวุฒิไกร ชำนาญรบ
จนท.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
       
                 
               
         นางพรเพชร  พุทธา
พนักงานวิทยุ
       
                 
             
  นายอรรถชัย  ดรหมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวจารุวรรณ  คำพาผุย
ผู็ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นายพุทธิพงษ์  อักษรเจริญ
ผช.นักวิชาการศึกษา
       
                 
               
   นายเฉลิมวงศ์  ต่อชีวี
ภารโรง 
   นางชมจันทร์  แม้นศิริ
นักการ
       
                             
                 
   นายสุดใจ  สารเงิน
พนักงานดับเพลิง
    นายนิราช ลีคะ
พนักงานดับเพลิง 
       
                              
  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเฉลียงทอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่ากระบือ        
            
   นางกัญญาภัค ฮุมเปลือย ผู้ดูแลเด็ก นางสิริธัญญ์ เลิศคอนสาร ครูชำนาญการ