รายงานการจัดหาพัสดุ

   
   

- ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2567

   
   

-รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

   
   

-รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566  

   
   

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 

   
   

- ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 

   
   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565

   
   

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

   
   

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563

   
   

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562