ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนประสานมิตร หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖
ตำบลภูผาม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย.64) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖
ตำบลภูผาม่าน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค.64) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ.64)
 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตา
หมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒ ตำบลโนนคอม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค.64) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ตำบลโนนคอม (ครั้งที่ ๒) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) 
(14 ธ.ค.2563)(14 ธ.ค.2563)
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(26 พ.ย.2563)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(29 ต.ค.2563)
 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(17ก.ค.63)
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(15ก.ย.63)
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  (10 ก.ย.63)
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล ๑๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (3 ส.ค.63
)
 ประกาศ เรื่องหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองสมอ โดยวิธีตีราคา กรวดอ หิน ดิน ทราย
เป็นค่าจ้างเอกชน โครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   (20ก.ค.63)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและยกระดับถนน
ซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ ๓ ต.โนนคอม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (13ก.ค.63)

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.63) 
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 10 เม.ย.63)
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 ม.ค.63) 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ 
ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ธ.ค.62
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ต.ค.62) 
 ประกาศแผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่านเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 26 ก.ค.62) 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 ก.ค.62) 
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 2 ต.โนนคอม
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 ( 5 ก.ค.62) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10  (06 มิ.ย.61)
 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 3  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล 6  หมู่ที 3 ต.โนนคอม (4 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลองนาป่า) หมู่ที 4 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 ม.2 ต.โนนคอม  (15 มี.ค.61))
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน   
(4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนหลังเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน  
 (4 ส.ค.60)
 

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล13หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน   (4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินแยกหนองเขียด-วังสวาปหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมเพดานโดยรอบห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ต.ภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย 21หมู่ที่ 1ตำบลภูผาม่าน  (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน (8 ก.พ.60)

ประกาศ เรื่อง  ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (10 มิ.ย.59)
 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน   (26 พ.ค.59)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
  (13 พ.ค.59)
 
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลภูผาม่าน  
จ.ขอนแก่น จำนวน 2,800 ตัน  (27 เม.ย.59)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   (9 ต.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2
บ้านโนนคอม
 ตำบลโนนคอม (18 ก.ย.58)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปา บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (18 ก.ย.58)
 

         ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   (14 ก.ย.58) 

 
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2
บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม
   (27ส.ค.58)
 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปา บ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (27ส.ค.58) 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(7 ส.ค.58)

 
   ประกาศ   แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน  (20 ก.ค.58)

 
  ประกาศ   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  (13 ก.ค.58)  
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน
(8 ก.ค.58)


 
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน ผิวจราจรหินคลุก ซอยท่าขามเทศ  ถนนประชาอุทิศ ม.๓ บ้านเซินใต้
(14 มค 58)


 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (27 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ (11 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร  จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2557 (5 ก.ย.57)

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  (30 พ.ค.57)  

 

 

Actualité Nike