ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน ซอยเทศบาล ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.๔๕-๐๐๒
ปรับปรุงโครงสร้างถนน กว้าง ๑๐.๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน ถนนประสานมิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.๔๕-๐๕๓
ปรับปรุงโครงสร้างถนน กว้าง ๑๐.๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

 ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 (๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๒๔ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ความหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๔๒ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ความหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๒.๔๐ เมตร หูช้าง ๕.๘๗ ตารางเมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ความหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔เมตร ความยาว ๒๑๐.๕๐ เมตร หูช้าง ๕.๘๗ ตารางเมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๗.๘๗ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

 ประกาศ เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ กำลังเคริ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูผาม่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding   )(๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

 ประกาศ เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูผาม่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเคริ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ กำลังเคริ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

 ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูผาม่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเคริ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือสัญญา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนคอม-นาน้ำซำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๕-๐๑๖ สายโนนคอม-นาน้ำซำ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคอม
ตำบลโนนคอม  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนคอม-นาน้ำซำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๕-๐๑๖ สายโนนคอม-นาน้ำซำ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคอม
ตำบลโนนคอม  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๖ ตารางเมตร  เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนหลังเมือง (หลัง ร.ร.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มีนาคม 2566)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสมอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๕-๐๕๘ สายรอบหนองสมอ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคอม
หมู่ที่ ๓ บ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร  เทศบาลตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนนสายประชาอุทิศ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.๔๕-๐๕๖
สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ
ตำบลโนนคอม กว้าง ๑๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ เมตร สูง ๖ เมตรเทศบาลตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสมอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๕-๐๕๘ สายรอบหนองสมอ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๓ บ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร  เทศบาลตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)   

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน สายประชาอุทิศ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.๔๕-๐๕๖ สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ ตำบลโนนคอม กว้าง ๑๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ เมตร สูง ๖ เมตร เทศบาลตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑๘ มกราคม ๒๕๖๖)    

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย.2565) 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักปลัดเทศบาลเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระบือ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(12 ก.ย.2565)
  

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักปลัดเทศบาลเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ชั่วคราว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(12 ก.ย.2565)  

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักปลัดเทศบาลเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระบือ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(8 ก.ย.2565)
  

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอซื้อรถแบ็คโฮขนาดเล็ก (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ส.ค.2565)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 ต.โนนคอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28 มิ.ย.2565)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกภูผาม่าน 2 (หน้า ร.ร.บ้านโนนสว่างฯ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(6 มิ.ย.2565
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค.2565)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแบ็คโฮขนาดเล็ก (รถขุดตีนตะขาบ)จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(25 เม.ย.2565)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเซินเหนือ,บ้านเซินใต้ หมู่ที ๒,๓ ตำบลโนนคอม
              ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(24 มี.ค.2565)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(13 มี.ค.2565)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแบ็คโฮขนาดเล็ก (รถขุดตีนตะขาบ)จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(28 ม.ค.2565)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)(28 ม.ค.2565) 
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(27ม.ค.2565)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโนนคอม-นาน้ำซำ ช่วงที่ 1ตำบลโนนคอมโดยวิธีคัดเลือก    (19 ม.ค.2565) 
 ประกาศ เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา รถกระบะบรรทุกขนาดเล็กจำนวน 1 คัน   (10 ม.ค.2565) 
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลภูผาม่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (7 ม.ค.2565) 
 ประกาศ เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโนนคอม-นาน้ำซำ ช่วงที่ 1ตำบลโนนคอม(ตามแบบรูปที่เทศบาลตำบลภูผาม่านกำหนด )
ด้วยวิธีคัดเลือก    
(13 ธ.ค.2564)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (18 พ.ย.2564) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศหาผู้ประสงค์จะทำการขุดลอกหนองสมอ โดยวิธีตีราคา กรวด หิน ดิน ทรายเป็นค่าจ้างเอกชนโครงการขุดลอกหนองสมอหมู่ที่ 1
บ้านโนนคอม  ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
(30 ส.ค.2564)

 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(17 มิ.ย.2564)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(17 มิ.ย.2564)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสานมิตร หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖
ตำบลภูผาม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์(e-bidding) (27 เม.ย.64) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตรหมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลภูผาม่าน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค.64)
 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ.64)
 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตาหมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ตำบลโนนคอม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค.64) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ถึงซอยเทศบาล ๑๒ตำบลโนนคอม (ครั้งที่ ๒) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (14 ธ.ค.2563)(14 ธ.ค.2563)
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(26 พ.ย.2563)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(29 ต.ค.2563)
 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(17ก.ค.63)
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(15ก.ย.63)
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ถึงซอยเทศบาล ๑๒ตำบลโนนคอม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  (10 ก.ย.63)
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล ๑๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (3 ส.ค.63)
 ประกาศ เรื่องหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองสมอ โดยวิธีตีราคา กรวดอ หิน ดิน ทรายเป็นค่าจ้างเอกชน โครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   (20ก.ค.63)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ ๓ ต.โนนคอม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (13ก.ค.63)

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.63) 
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 10 เม.ย.63)
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ( 24 ม.ค.63)
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ธ.ค.62
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ( 22 ต.ค.62)
 
 ประกาศแผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่านเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 26 ก.ค.62) 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ( 23 ก.ค.62) 
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ( 5 ก.ค.62) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10  (06 มิ.ย.61)
 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 3  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล 6  หมู่ที 3 ต.โนนคอม (4 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลองนาป่า) หมู่ที 4 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 ม.2 ต.โนนคอม  (15 มี.ค.61))
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน   (4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนหลังเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน  (4 ส.ค.60) 

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล13หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน  (4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินแยกหนองเขียด-วังสวาปหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมเพดานโดยรอบห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน  (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ต.ภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย 21หมู่ที่ 1ตำบลภูผาม่าน  (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน(8 ก.พ.60)

ประกาศ เรื่อง  ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ(10 มิ.ย.59)
 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน  
 (26 พ.ค.59)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน   (13 พ.ค.59) 
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น จำนวน 2,800 ตัน  (27 เม.ย.59)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   (9 ต.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2บ้านโนนคอม  ตำบลโนนคอม (18 ก.ย.58)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปาบ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (18 ก.ย.58)
 

         ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   (14 ก.ย.58) 

 
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2
บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม
   (27ส.ค.58)
 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปา บ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน  (27ส.ค.58) 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(7 ส.ค.58)

 
   ประกาศ   แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน  (20 ก.ค.58)

 
  ประกาศ   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  (13 ก.ค.58)  
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน(8 ก.ค.58)

 
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน ผิวจราจรหินคลุกซอยท่าขามเทศ  ถนนประชาอุทิศ ม.๓ บ้านเซินใต้
(14 มค 58)
 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (27 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ (11 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร  จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2557 (5 ก.ย.57)  
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  (30 พ.ค.57)  

 

 

Actualité Nike