คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

 
      8   การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  
       9  การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  
    23  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
         ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 
    24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
    26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล
         และกิจการร่วมค้า
 
    27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 
    28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 
    30 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 
    31 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 
    32 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 
    33 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
        เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 
    34 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
        กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 
    35 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  
    36  การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร  
    37  การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขทีี่ซ้ำกัน  
    58  การขอเลขที่บ้าน  
    59  การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
    60 การขอหนังสือรับรองการเกิด  
    61 การขออนุญาตทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง  
    64 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
        ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 
    65 การจำหน่ายขื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง  
    66  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ 
         (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น
 
    67  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  
    69  การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  
    70  การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  
    71 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  
    72 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร   
    80 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ(เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีทอดทิ้ง)   
    81 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม   
    82 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
        ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 
    83 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   
    84 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด
        มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ 
 
    85 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดา มารดา คนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
        หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 
 
    86 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย   
    87 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย   
    88 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ  
    89 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
        โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
 
    90 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  
    91 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ 
        หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
 
    92 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  
    93 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น 
     หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 
    94 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
    95 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  
    96 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน  
    97 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน 
       เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง  
 
    98 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  
    99 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  
  100 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  
  101 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  
  102 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  
  103 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น   
  104 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  
  105 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ  
  106 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  
  107 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ   
  108 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  
  109 การรับแจ้งตายเกินกำหนด  
  110 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น   
  111 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ  
  112 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม   
  113 การรับแจ้งการย้ายเข้า   
  114 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
  115 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ   
  116 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
  117 การรับแจ้งการย้ายออก  
  118 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
  119 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า   
  135 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
  136 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒  
  137 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
  138 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
  139 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   
  140 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถิและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔   
  141 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑   
  142 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
  143 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
  144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   
  145 การแจ้งขุุดดิน  
  146 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  147 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   
  148 การแจ้งถมดิน  
  149 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  150 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
  156 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ  
  157 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  172 การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
  182 การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙)  
  183 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมือปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ
        (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น
 
  186 การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓   
  206 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   
  207 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  208 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  
  209 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
       (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 
  210 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  211 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  212 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
  215 การรับชำระภาษีป้าย  
  216 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  222 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
  223 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  224 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
  225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  226 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
  227 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
  228 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  229 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
  230 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   
  231 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   
  232 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
  233 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  234 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
  235 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  236 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
  237 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
  238 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  239 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
  240 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
  241 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
  242 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   
  247 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒  
  248 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
  249 การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกิดนกว่าหนึ่งปี  
     

 

Nike Jordan Superfly 2017