ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2563 (18 ก.ย.2563)  
   

 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
เรื่อง แก้ไชเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2563
(10 ส.ค.2563)
  

   

 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2563 (20 ก.ค.2563)  

- คำขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563 

   

ประกาศเทศบาลภูผาม่านเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)( 15มิย63)

   

ประกาศเทศาบลภูผาม่าน เรื่อง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 
ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  (30เม.ย.63)

   

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

   

 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

   

ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

   

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. รอบ 6 เดือน 

   

 


 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

   


 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

   
 ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมา 
เพื่อปรังปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
   

   
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สาธารณประโยชน์หนองบัว,ที่สาธารณประโยชน์โนนฝาง
เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
   
   

   
     
     
     
     
     
     
     

 

Black Friday 19