แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

 

   
   

แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  

   
         
         
 

แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 
         
            

01 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)    

   
   

02 คำนำ สารบัญ

   
   

03 หลักการและเหตุผล (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

   
   

04 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเงินเดือน (ฉบับปรับปรุง 2559)

   
   

05 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

   
   

06 แผนภูมิโครงสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

   
   

07 ปรับปรุงข้อ 9.1, 9.2 ล่าสุด

   
         
   

ภาคผนวก

   
   

 - คำสั่งจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

   
   

-ประกาศการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

   
   

- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

   
   

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ๓ ปี

   
   

- รายงานการประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

   
   

- ประกาศประมวลจริยธรรมของ ทต.ภูผาม่าน  ปี  2558

   
   

- ประกาศกำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลประเภทสามัญ

   
   

 

   
         
         

Air Jordan XIII Slippers