คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 
     
  -รายงานผลการดำเนินการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน  

 
   - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
    (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
 

- การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
 

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 

- มาตรการอส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565  

 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   
     
  - รายงานผลการดำเนินการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน 

 
  - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
 (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
  - การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
    - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

 
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 

 - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๑๒ เดือน

 
  - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 
  - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2563  รอบ 6 เดือน

 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563

 
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

- รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2562  รอบ 12 เดือน

   
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   
 

รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. รอบ 6 เดือน 

   
 

 - แผนบฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

   
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561

   
 

- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   
  - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   
 
 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
___________________________________________________


   
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
_
__________________________________________________
   
 
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   
           
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
     
  _______________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
     
  ___________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     
     ________________________________________________________________
    แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
     

New Balance