อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552     
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

- ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

- รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

- ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

- ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- ให้มีโรงฆ่าสัตว์

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม และที่จอดรถ

- บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

- ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

- หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

- การสาธารณูปการ

- การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- การจัดการศึกษา

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

- การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- การส่งเสริมกีฬา

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณูปโภคสถานอื่นๆ

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การผังเมือง

- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

- การดูแลรักษาที่สาธารณะ

- การควบคุมอาคาร

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด