นางประสงค์  รักษาศีล
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

     
             
           
      นายพรชัย  โยธาธรรม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

     
             
           
     

นางวิยะดา  หนูทัศน์
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

     
             
 

     
 

นายทองอยู่  ลีคะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นายสายันต์  ต่ออำนาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นางเมณิญา  เดชวิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 
             
       
 

นายสุพล  ตู้โภค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นายถนอม  ชีพอุบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นางคำมั่น  กุลด้วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 
             
       
 

นายชุมพล  กลัดเกตุ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นายสว้าน  เชื้อไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

นางสาวสุปราณี  หาญคำเถื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน