เทศบาลตำบลภูผาม่าน   เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  ในเนื้อที่ 6.09 ตารางกิโลเมตร   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีภูมิทัศน์ โดยรอบที่สวยงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งประชากรในชุมชนรักควาสงบและมี สิ่งแวดล้อมที่ดี  คนภูผาม่านมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณี ตรุษไทภูผาม่าน ทั้งยังมีภาษาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
          ชื่อภูผาม่าน มาจากชื่อภูเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ซึ่งสูงประมาณ 250 เมตร  มีความสูงชันตั้งตระหง่านสูงเด่นเป็นสง่า  มีลักษณะคล้ายผ้าม่าน  สวยงามมาก

   พื้นที่เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาในทางทิศเหนือ  ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  ด้านล่างทางทิศใต้เป็นที่ราบติดลำน้ำเชิญ  เทศบาล ตำบลภูผาม่าน  ตั้งอยู่ที่   กิโลเมตรที่   10 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2361   สายแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  (ชุมแพ – เมืองเลย)  กิโลเมตรที่  243  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  108    กิโลเมตร พื้นที่ราบระหว่างหุบเขาในทางทิศเหนือ  ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  ด้านล่างทางทิศใต้เป็นที่ราบติดลำน้ำเชิญ   ในฤดูร้อนอากาศร้อน  ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวจัด  ฤดูฝนฝนชุกในระยะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ  1,200  มิลลิเมตรต่อปี  สำนักงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน(หลังวัดท่า กระบือ)มีเนื้อที่ประมาณ 6.09   ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน  อ.ภูผาม่าน
ทิศใต้            ติดต่อกับเขตอำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม   อ.ภูผาม่าน
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย   อ.ภูผาม่าน
เทศบาลตำบลภูผาม่านประกอบ  ด้วย  2 ตำบล 6 หมู่บ้าน      
ตำบลภูผาม่าน
  บ้านภูผาม่าน    หมู่ที่ 1
  บ้านท่ากระบือ   หมู่ที่ 4
  บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่ 6
 ตำบลโนนคอม
   บ้านโนนคอม    หมู่ที่  1
   บ้านเซินเหนือ   หมู่ที่  4
   บ้านเซินใต้      หมู่ที่  6

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่

  การทำนาปี    การทำนาปรัง   ปลูกถั่วเหลือง  ทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์   เช่นโค  กระบือ  เป็น ไก่  ปลา ฯลฯ

  หนอง สมอ  เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีน้ำขังตลอดปี  มีพื้นที่  350  ไร่ พื้นที่ของหนองสมออยู่บ้านโนนคอม  ตำบลโนนคอม  ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่สำคัญของประชสชนในเขตเทศบาล  และเป็นแแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไว้บริโภคของหมู่บ้านโนนคอมและหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งนำ้าที่ใช้น้ำมาเป็น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของเทศบาล ปัจุบันเทศบาลกำลังดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ลำ น้ำเชิญ    เป็นลำน้ำที่สำคัญของภูผาม่าน  ที่ใช้ประโยชน์ ทางด้านเกษตรกรรม  มีน้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งนำ้ที่สำคัญของเทศบาลตำบลภูผาม่านเนื่องจากใช้เป็นแหล่งน้ำในการ ผลิตน้ำประปาของเทศบาล   ลำน้ำเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  กับ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ต้นน้ำมาจากเขื่อนุฬาภรณ์ ซึ่งกั้นลำน้ำพรมและเป็นลำน้ำเชิญไหลผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้้านเปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวภูผาม่านตลอด      

Entrainement Nike