รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี

 
 

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 67 

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

     
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

 

 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 

 

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

   
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

 

 
     
 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2561

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2562

 

 
     
 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

 
                        
     

Air Jordan XIII Low