มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
_______________________________________________

 
           1 มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  2 มาตรการ การจใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน)  
  6 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
Womens Eyeglasses