ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ ประจำไตรมาส

 
    

-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
        ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563-เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

 
 

-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
        ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563-เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

 
 

-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
        ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563-เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)