ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน (27เม.ย.2564)
 
  เทศบาลตำบลภูผาม่านติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ,
ที่ว่าการอำเภอและที่เลือกตั้ง 
 
(19 ก.พ.2564)
 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูผาม่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
(4 ก.พ.2564)
 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูผาม่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
(4 ก.พ.2564)
 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (1 ก.พ.2564)  
    ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (21 ก.พ.2563)  
    ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลภูผาม่าน 

 
  ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่เทศบาลตำบลภูผาม่านมายื่นคำขอ
 และชำระภาษี ตามกำหนด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
      ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
                   หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
 
 
          ประกาศ  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                                                           ในสายงานบริหารของเทศบาล
 
            ประกาศ     รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
                           มาบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูผาม่าน
 
 

                ประกาศ   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                                            สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

 

nike