ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
             
           
       นางสาววิชญานันท์  หนูทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
                 
                 
   นางนวนอนงค์  ต่อชีวี
คนงาน
   นายนิรันดร  สอนลา
พนักงานขับรถยนต์
       นางอมรรัตน์  เลิศคอนสาร
คนสวน
 
                 
               
  นายสมบุญ  พาพุฒ
คนงานประจำรถขยะ
   นายสมควร  เจียมภูเขียว
คนงานประจำรถขยะ
       นายศรเดช  เต็มวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
 
                                                                                                                                                           
                 
  นายธัญธร  เวียงสุข
คนงานประจำรถขยะ 
           นายสุริโย  มาเขียว
คนงานประจำรถขยะ 
 

 

Nike