นางสาววิชญานันท์  หนูทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
             
           
       นางสาววิชญานันท์  หนูทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
             
           
      นายณัฐพงษ์ สุขพวง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
     
                 
                 
   นางนวนอนงค์  ต่อชีวี
คนงาน
   นายนิรันดร  สอนลา
พนักงานขับรถยนต์
  นายศรเดช  เต็มวงษ์
คนงานประจำรถขยะ 
  นายสมควร  เจียมภูเขียว
คนงานประจำรถขยะ 
 
                 
               
  นายสมบุญ  พาพุฒ
คนงานประจำรถขยะ
  นายธัญธร  เวียงสุข
คนงานประจำรถขยะ  
      นายสุริโย  มาเขียว
คนงานประจำรถขยะ  
 
                                                                                                                                                           
                 
                 

 

Nike