นายสัญทัต  เลิศคอนสาร
วิศวกรโยธา ชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
                 
                 
                                           
     นายสุรเชษฐ์  สนขู่
เจ้าพนักงานประปา ปฏิบัติงาน
             
         
                 
                                 
  นายรัฐมนตรี  หนูทัศน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
          นายมานัส     หาญคำเถื่อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      
 
                 
             
      นายพัฒนา  กุลด้วง
คนงาน     
     

 

 

 

 

 

Adidas Yeezy