ผู้อำนวยการกองคลัง
     
                 
   นางนภาพร  ฤาชาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 
         
     
  นางสาวเสาวคนธ์  ภูมิโสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน
  นางสาวศศิธร ภูมี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
                 
 
         
  นางสาววรรณิสา  แพงแซง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
  นางสาวสมพร  รูปต่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
      นายวันทัด  รินอุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ