ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
          

-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552

 
   

-  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 
   

-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

 
   

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
     และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 
   

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

 
   

 1- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 
   

 

10- พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่
      ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

 
   

 

9- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

 
   

 

2- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น 
     เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
   

 3- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น 
     เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 
   

4- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น
     เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

 
   

5- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
   

ุ6- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
              การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครอง
             ส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
   

 7- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
   

8- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น
     เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น