- ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
  - การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔   
    - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
รอบ ๖ เดือน 
 

 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 

 
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 

 - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    รอบ ๑๒ เดือน

 
  - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 
  - รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2563  รอบ 6 เดือน

 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563

 
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

- รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2562  รอบ 12 เดือน

   
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   
 

รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. รอบ 6 เดือน 

   
 

 - แผนบฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

   
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561

   
 

- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
   และปราบปรามการทุจริต 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   
  - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
   และปราบปรามการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   
 
 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
___________________________________________________


   
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
_
__________________________________________________
   
 
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   
           
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
     
  _______________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
     
  ___________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     
     ________________________________________________________________
    แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
     

New Balance