- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   
  - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
 
 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

   
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   
 
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   
           
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
     
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
     
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     
     
    แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙