รยงานการจัดหาพัสดุ

   
   

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562