การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     
         
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖     
 

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ

     
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

     
 

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

     
 

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา

     
 

 - หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูผาม่าน

     
         
 

- รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

     
   

 - รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562