จำนวนผู้มารับบริการ
เทศบาลตำบลภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

 

จำนวนผู้มารับบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)