ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ
ช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ ถึงซอยเทศบาล ๑๒ ตำบลโนนคอม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  (10 ก.ย.63)
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (3 ส.ค.63)
 ประกาศ เรื่องหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองสมอ โดยวิธีตีราคา กรวดอ หิน ดิน ทราย
เป็นค่าจ้างเอกชน โครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   (20ก.ค.63)
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและยกระดับถนน
ซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ ๓ ต.โนนคอม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (13ก.ค.63)
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 10 เม.ย.63)
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 ม.ค.63) 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ 
ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ธ.ค.62
 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ต.ค.62) 
 ประกาศแผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่านเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 26 ก.ค.62) 
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 ก.ค.62) 
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 2 ต.โนนคอม
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 ( 5 ก.ค.62) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10  (06 มิ.ย.61)
 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 3  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ  หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล 6  หมู่ที 3 ต.โนนคอม (4 เม.ย.61)
ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลองนาป่า) หมู่ที 4 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 ม.2 ต.โนนคอม  (15 มี.ค.61))
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน (15 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน   
(4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนหลังเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน  
 (4 ส.ค.60)
 

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล13หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน   (4 ส.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินแยกหนองเขียด-วังสวาปหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมเพดานโดยรอบห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน   (31 พ.ค.60)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องพักข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาม่านหมู่ที่ 1 ต.ภูผาม่าน   (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย 21หมู่ที่ 1ตำบลภูผาม่าน  (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันดินเรียบลำน้ำเซิญพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน (20 ก.พ.60)

ราคากลางโครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน (8 ก.พ.60)

ประกาศ เรื่อง  ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (10 มิ.ย.59)
 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน   (26 พ.ค.59)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเอนกประสงค์บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
  (13 พ.ค.59)
 
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลภูผาม่าน  
จ.ขอนแก่น จำนวน 2,800 ตัน  (27 เม.ย.59)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   (9 ต.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2
บ้านโนนคอม
 ตำบลโนนคอม (18 ก.ย.58)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปา บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (18 ก.ย.58)
 

         ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   (14 ก.ย.58) 

 
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านบริเวณหนองปลาซิว หมู่ที่ 2
บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม
   (27ส.ค.58)
 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อธารประปา บ้านท่ากระบือหมู่ที่ 4 ตำบลภูผาม่าน   (27ส.ค.58) 

 
 

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (7 ส.ค.58)

 
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(7 ส.ค.58)

 
   ประกาศ   แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน  (20 ก.ค.58)

 
  ประกาศ   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  (13 ก.ค.58)  
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน
(8 ก.ค.58)


 
    ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน ผิวจราจรหินคลุก ซอยท่าขามเทศ  ถนนประชาอุทิศ ม.๓ บ้านเซินใต้
(14 มค 58)


 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (27 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ (11 พ.ย.57) 

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร  จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2557 (5 ก.ย.57)

 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  (30 พ.ค.57)  

 

 

Actualité Nike