นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ
รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
083-4560387