ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่เทศบาลตำบลภูผาม่านมายื่นคำขอ
 และชำระภาษี ตามกำหนด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
      ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
                   หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
 
 
          ประกาศ  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                                                           ในสายงานบริหารของเทศบาล
 
            ประกาศ     รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
                           มาบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูผาม่าน
 
 

                ประกาศ   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                                            สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

 

nike