นางสาวรัตน์กมล  จำปามูล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
                 
            
  นางนภาพร  ฤาชาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  นางสาวเสาวคนธ์  ภูมิโสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน
 
                 
 
         
  นางสาววรรณิสา  แพงแซง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
  นางสาวสมพร  รูปต่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
      นายวันทัด  รินอุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ