ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 

-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552

 
 

-  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 
 

-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
    องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
    ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 
Nike Air Max Flair