ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินก่รป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. รอบ 6 เดือน 

 
 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
 
 

 แผนบฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 
 


 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 
   - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
    รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์ร่วมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
   
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมา
เพื่อปรังปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
   
 
   
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สาธารณประโยชน์หนองบัว,ที่สาธารณประโยชน์โนนฝาง
เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
   


 
     
   ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 9.ค.62) 


 
   ประกาศแผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
( 26 ก.ค.62) 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
( 23 ก.ค.62) 


 
   ประกาศแผนจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
  โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ( 5 ก.ค.62) 
 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10 
 (06 มิ.ย.61)
 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 3 
 หมู่ที 1 ต.โนนคอม
 (30 เม.ย.61)

 
   ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ
 หมู่ที 1 ต.โนนคอม (30 เม.ย.61)
 
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล 6 
 หมู่ที 3 ต.โนนคอม
 (4 เม.ย.61)

 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คลองนาป่า) หมู่ที 4 ต.ภูผาม่าน
 (15 มี.ค.61)
 
  ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 ม.2 
ต.โนนคอม
  (15 มี.ค.61))

 
  ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลภูผาม่าน ม.1 ต.ภูผาม่าน
 
(15 มี.ค.61)
 
   --------------------  
   ดูประกาศทั้งหมด