มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
_
______________________________________________

   
 

รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
_________________________________________________

   
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. รอบ 6 เดือน 

_________________________________________________

   
 

 แผนบฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

_________________________________________________

   
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561

______________________________________________________

   
 

- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
_
_____________________________________________________________

   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
_
______________________________________________________________-

   
  - รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
_
_______________________________________________________
   
 
 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
___________________________________________________

   
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
_
__________________________________________________
   
 
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
_
___________________________________________________
   
           
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
     
  _______________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
     
  ___________________________________________________________________    
   แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     
     ________________________________________________________________
    แผนปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙