นายประสิทธิ์    คำภาพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
       
                                                                   
                        นายประยุทธ   สุบิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
   นายสนั่น  คำพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
     
             
                                                      
   นายเสงี่ยม  แสงป้อง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   นางอมรรัตน์    เทพช่วย
เลขานุการนายกเทศนตรี
     
             
     
       
                                                                                                                      
           
    นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ
รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
       
             
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง      
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม