ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
             
           
       นางสาววิชญานันท์  ปลื้มญาติ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
     
                 
                 
   นางนวนอนงค์  ต่อชีวี
คนงาน
   นายนิรันดร  สอนลา
พนักงานขับรถยนต์
       นางอมรรัตน์  เลิศคอนสาร
คนสวน
 
                 
               
   นายบุญตู้  อาจจงทอง
คนงานประจำรถขยะ
   นายสมควร  เจียมภูเขียว
คนงานประจำรถขยะ
   นายปัญจพล  แพงจันทึก
คนงานประจำรถขยะ
   นายศรเดช  เต็มวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
 
                                                                                                                                                           
                 
   นายสมบุญ  พาพุฒ
คนงานประจำรถขยะ
   นายธัญธร  เวียงสุข
คนงานประจำรถขยะ
       นายสุริโย  มาเขียว
คนงานประจำรถขยะ