นางสาวรัตน์กมล  จำปามูล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองคลัง
     
                 
          
  นางนภาพร  ฤาชาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  นางสาวดวงกมล  บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
                 
           
  นางสาววรรณิสา  แพงแซง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
  นางสาวสมพร  รูปต่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
      นายวันทัด  รินอุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ